STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108861 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể estrogen (ER) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2433/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

108862 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể progesterone (PR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2431/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

108863 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể progesterone (PR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2434/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

108864 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên ty thể của tế bào gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2546/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

108865 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên ty thể của tế bào gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3987/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/01/2024