STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108896 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 30/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
17/03/2023

108897 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HTLV-I/II TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1579/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
23/03/2021

108898 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HTLV-I/II TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1580/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
23/03/2021

108899 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng kháng nguyên nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 04LH/PL-2022 Còn hiệu lực
14/02/2022

108900 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1559/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
18/03/2021