STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112121 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/G-Pharma Còn hiệu lực
08/01/2024

112122 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 2403/DSV/PL-23 Còn hiệu lực
24/03/2023

112123 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/UP/VLTR Còn hiệu lực
28/03/2023

112124 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/Vigodent Còn hiệu lực
03/04/2023

112125 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH 01/CBPL/PK Còn hiệu lực
19/05/2023