STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112126 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 061222/NP Còn hiệu lực
21/06/2023

112127 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/RB/VLTR Còn hiệu lực
27/06/2023

112128 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 31/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2023

112129 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 30062023/MC-PL Còn hiệu lực
30/06/2023

112130 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023