STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112446 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1366/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112447 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1368/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112448 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1369/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112449 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống sinh hóa Roche/Hitachi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1367/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112450 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1359/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020