STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112456 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch trong quá trình vận hành khi thay đổi thuốc thử. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1363/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112457 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu trên các máy phân tích miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1361/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112458 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1362/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112459 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa kim hút thuốc thử và mẫu và ống dẫn. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1252/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112460 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để làm sạch điện cực chọn lọc ion natri. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1267/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020