STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112521 Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 53-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
21/06/2019

112522 Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 110-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
27/11/2019

112523 Vòng xoắn kim loại (coil) siêu mềm Optima TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181178 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

112524 Vòng xoắn kim loại bít túi phình mạch - coils TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 235/MCV/0321 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
19/04/2021

112525 Vòng xoắn kim loại bít túi phình mạch - coils TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 107/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
02/06/2022