STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112621 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 07/2022/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
03/06/2022

112622 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 041022 Còn hiệu lực
04/10/2022

112623 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 1110 Còn hiệu lực
11/10/2022

112624 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 1711 Còn hiệu lực
17/11/2022

112625 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 0408 Còn hiệu lực
04/08/2023