STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112646 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 (nhóm M và O), kháng thể kháng HIV-1 (nhóm O) và HIV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1769/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/07/2021

112647 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3893/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

112648 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 30/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
17/03/2023

112649 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 52/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
03/05/2024

112650 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 06/SHV-RC-2024 Còn hiệu lực
21/02/2024