STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112731 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 241/2022/NA-PL Còn hiệu lực
10/12/2022

112732 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

112733 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 05/2024/SKMT-PL Còn hiệu lực
03/01/2024

112734 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng vitamin D toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 08/SHV-RC-2024 Còn hiệu lực
18/03/2024

112735 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB, ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 27/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022