STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116431 Vít lành thương TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 032-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
05/11/2021

116432 Vít lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

116433 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2349A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

116434 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2705A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

116435 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2705B/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2022