STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116436 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2931A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

116437 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA VIỆT Ý 022023PL/NVY Còn hiệu lực
28/03/2023

116438 Vít lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA VIỆT Ý 02/07/PL/NVY Còn hiệu lực
24/07/2023

116439 Vít lấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

116440 Vít lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 94621CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022