STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116456 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 018A/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
23/11/2021

116457 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 069/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
14/10/2022

116458 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 060/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
14/10/2022

116459 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-411-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

116460 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-417-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019