STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116496 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 36/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

116497 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 37/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

116498 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 38/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

116499 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

116500 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/676 Còn hiệu lực
10/02/2022