STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116501 Vít khóa rỗng tự ta ro các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 114/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/09/2019

116502 Vít khóa spacer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 269/MKM/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/12/2021

116503 Vít khóa spacer Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 270/MKM/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/12/2021

116504 Vít khóa Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 064/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

116505 Vít khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019