STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116516 Vít xương tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 068/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

116517 Vít xương tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 062/TT-ACM/22 Còn hiệu lực
09/05/2023

116518 Vít xương vật liệu Titan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 078/MDN/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

116519 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-695-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
02/07/2019

116520 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-49-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/03/2021