STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116521 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

116522 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

116523 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 128/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

116524 Vít xương xốp (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

116525 Vít xương xốp 4,0 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-129-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/03/2020