STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116526 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 531/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN UK VIỆT NAM Đã thu hồi
29/07/2021

116527 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 529/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN UK VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2021

116528 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 487/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE Còn hiệu lực
01/08/2021

116529 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 533/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IZIFALY VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/08/2021

116530 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 534/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALEXAN PHAR Còn hiệu lực
02/08/2021