STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116551 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 775/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BROS Còn hiệu lực
05/11/2021

116552 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 841/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VIETPHARM FRANCE Còn hiệu lực
10/11/2021

116553 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 858/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT LINH Còn hiệu lực
26/11/2021

116554 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 859/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LINH NHẬT Còn hiệu lực
26/11/2021

116555 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 872/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ KOREA - NHẬT BẢN Còn hiệu lực
27/11/2021