STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116556 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 21721/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh – Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Đại Đức Hưng Còn hiệu lực
07/12/2021

116557 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 908/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI ANH Còn hiệu lực
09/12/2021

116558 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 918/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SPCV Còn hiệu lực
09/12/2021

116559 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 920/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2021

116560 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 922/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ THANH MINH Còn hiệu lực
09/12/2021