STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116611 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 03/BPL-VIMEDCO Còn hiệu lực
29/06/2022

116612 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 04/BPL-VIMEDCO Còn hiệu lực
29/06/2022

116613 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CADUPHARCO 01/2022/PL- CADUPHARCO Còn hiệu lực
04/07/2022

116614 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THÀNH PHÁT 01/2022/PL-TTP Còn hiệu lực
04/07/2022

116615 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HARUKO PHARMA 01/2022/PL-HARUKO Còn hiệu lực
04/07/2022