STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116641 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM EVEREST 01/2023/PL-EVEREST Còn hiệu lực
27/09/2023

116642 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT 01/VBPL-HN/2022 Còn hiệu lực
16/10/2023

116643 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Y ĐỨC VẠN TÂM 01/2023/PL-ĐVT Còn hiệu lực
23/10/2023

116644 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ONEGROUP 0223/VBPL/OG Còn hiệu lực
28/10/2023

116645 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ONEGROUP 0223/VBPL/OG Còn hiệu lực
28/10/2023