STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116681 Xịt họng CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Đã thu hồi
19/01/2022

116682 Xịt họng CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

116683 XỊT HỌNG DR.PAPIE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED 01-PLXH/STARMED Còn hiệu lực
21/11/2022

116684 XỊT HỌNG DR.PAPIE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED 02-PLXH/CNC/STARMED Còn hiệu lực
15/12/2022

116685 XỊT HỌNG DR.PAPIE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED 01-PLXH/STARMED Còn hiệu lực
06/02/2024