STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116811 Đầu kẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/05/2020

116812 Đầu kẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/05/2020

116813 Đầu kẹp clip polymer sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ QB 01/2022/QB Còn hiệu lực
29/03/2022

116814 Đầu kẹp dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
03/10/2019

116815 Đầu kẹp dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
03/10/2019