STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117006 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200605 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
17/11/2020

117007 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210483-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
13/07/2021

117008 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI 02/2023-KQPL/LAGI Còn hiệu lực
24/07/2023

117009 Vớ y khoa phòng ngừa suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/10/2023

117010 Vớ y khoa trị suy tĩnh mạch dạng gối (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023