STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117071 Vòng cắt nội soi bằng xung điện, dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 451/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

117072 Vòng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 05PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

117073 Vòng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 11/2023/KQPL-ELIMED Còn hiệu lực
17/06/2023

117074 Vòng cấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT,. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

117075 Vòng Cấy Nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2428A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022