STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117076 Vòng cổ chì TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 20.22/KQPL/VK2022 Đã thu hồi
21/11/2022

117077 Vòng cố định TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-MA01-2307 Còn hiệu lực
12/07/2023

117078 Vòng cu-vét có que khuấy dùng cho máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1031/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/11/2019

117079 Vòng cu-vét có que khuấy dùng cho máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 186/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
21/03/2020

117080 Vòng cu-vét có que khuấy sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-442/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
02/01/2020