STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119131 Xông hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 96/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

119132 Xông hút dịch có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 07/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

119133 Xông hút dịch có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 07.1/2022-MEGA Còn hiệu lực
16/03/2022

119134 Xông hút dịch có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 07.1/2022 Còn hiệu lực
15/12/2022

119135 Xông hút dịch không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 08/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022