STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119161 Xông Mũi Họng Thiên Thảo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HẢI MINH Xông Mũi Họng Thiên Thảo Còn hiệu lực
22/02/2022

119162 Xông niệu quản JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 62/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

119163 Xông thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003899/PCBB-HN Còn hiệu lực
13/03/2023

119164 Xông thông tiểu kiểu Malecot TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 76/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

119165 Xông thông tiểu một nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 97/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2023