STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119191 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MERIK MEDIC 02/2023/BPL-MERIK Còn hiệu lực
08/08/2023

119192 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast 10x10x10mm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MERIK MEDIC 03/2024/BPL-MERIK Còn hiệu lực
27/05/2024

119193 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast Fast TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1204/KTYTHCM Còn hiệu lực
12/04/2022

119194 Xốp tạo dáng bằng plastazol TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/1011/2023/VRT Còn hiệu lực
10/11/2023

119195 Xốp tạo dáng chân giả trên gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0609/2023/VRT Còn hiệu lực
07/09/2023