STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119221 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1597/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

119222 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-44/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

119223 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/182 Còn hiệu lực
03/11/2022

119224 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 012022/TBYTVN Còn hiệu lực
11/11/2022

119225 XƯƠNG NHÂN TẠO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL 30112022_03/PLTTBYT_BA Còn hiệu lực
30/11/2022