STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119226 XƯƠNG NHÂN TẠO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL 30112022_03/PLTTBYT_BA Còn hiệu lực
30/11/2022

119227 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA 001/28022023AP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

119228 Xương nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG 01-2023/MG Còn hiệu lực
23/03/2023

119229 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/194 Còn hiệu lực
30/05/2023

119230 Xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA 001/2024-AP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024