STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119286 Xy-lanh 150ml với ống nạp nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/01/2023

119287 Xy-lanh 150ml với ống nạp nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003REV01/PLTTBYT Còn hiệu lực
28/02/2023

119288 Xy-lanh máy bơm tiêm thuốc tương phản từ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/01/2023

119289 Xy-lanh máy bơm tiêm thuốc tương phản từ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003REV01/PLTTBYT Còn hiệu lực
28/02/2023

119290 Xylanh 190ml với ống nạp nhanh (QFT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/01/2023