STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119296 Xoang mũi TTBYT Loại A CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU XANH ĐỒNG NAI 02/2023/PL-DLXĐN Còn hiệu lực
07/07/2023

119297 Xoang Triệu Gia TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3002-1 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
11/12/2019

119298 Xoang Triệu Gia Plus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 40.20/180000026/PCBPL-BYT HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN TRIỆU GIA Còn hiệu lực
23/04/2020

119299 Xoang Đỗ Thị TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3020 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
10/12/2019

119300 XOANG ĐỖ THỊ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA Còn hiệu lực
09/08/2021