STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119356 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 09/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
15/09/2022

119357 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 02/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/04/2023

119358 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 09/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/04/2023

119359 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 16/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/05/2023

119360 Đầu côn hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 20/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
11/05/2023