STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119366 Đầu côn lưu mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2452A/2021/180000028/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

119367 Đầu côn pipet TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á 2107/AICOR/PT/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
21/07/2021

119368 Đầu côn Vàng Xanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MTL005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI THẢO LINH Còn hiệu lực
20/12/2019

119369 Đầu cone TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 91/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019

119370 Đầu cone , pipet nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA014/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019