STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119406 Đĩa nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 280523ESCO/PL/B Còn hiệu lực
31/05/2023

119407 Đĩa nuôi cấy phôi dùng cho tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 08-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2023

119408 Đĩa nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 253/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

119409 Đĩa nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 254/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
08/06/2021

119410 Đĩa nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CEMBIO 18.23/KHAINAM/PCBPL -BYT Đã thu hồi
29/07/2023