STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119511 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 269/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2021

119512 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 150/170000051/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại cà Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
30/06/2021

119513 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 269/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

119514 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 22/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

119515 Đèn phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 05PL/MD-2023 Còn hiệu lực
15/11/2023