STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119526 Đĩa giếng chứa đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 18/2023/TBR-KQPL Còn hiệu lực
02/01/2024

119527 Đĩa giếng nuôi cấy mô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 10/2024/TBR-KQPL Đã thu hồi
21/02/2024

119528 Đĩa giếng nuôi cấy mô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 10/2024/TBR-KQPL Còn hiệu lực
17/04/2024

119529 Đĩa ICSI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 69/2023/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

119530 Đĩa nhựa dùng trong xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 09/2024/TBR-KQPL Đã thu hồi
21/02/2024