STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120766 Điện cực chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 12/2022-BioCare/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

120767 Điện cực Cl TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-57/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

120768 Điện cực Cl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 197/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/07/2020

120769 Điện cực Cl TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 255/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/08/2021

120770 Điện cực Cl TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 219/2022/NA-PL Đã thu hồi
02/12/2022