STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sonde foley các số 2 nhánh, 3 nhánh Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
2 Ống đặt nội khí quản các số Có bóng, không bóng Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Sử dụng trong y tế Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B