STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kim lọc thận Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd Sử dụng với máy lọc thận nhân tạo, có chức năng kết nối bệnh nhân với máy lọc thận nhân tạo. Quy tắc 11, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C
2 Bộ dây lọc thận Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd Sử dụng với máy lọc thận nhân tạo, có chức năng lưu chuyển máu trong lọc thận nhân tạo. Quy tắc 11, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C
3 Quả siêu lọc Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd Làm sạch dòng nước đi vào dịch thẩm tách, cũng như làm sạch dịch thẩm tách nhằm có được dịch thẩm tách đạt tiêu chuẩn cao về vi sinh. Sử dụng với thiết bị lọc máu. Quy tắc 11, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C
4 Quả lọc thận Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd Quả lọc được dùng trong thẩm tách máu, thẩm tách – lọc máu và lọc máu trong điều trị suy thận cấp hay mạn Quy tắc 11, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C