STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm nội nha Endostar / NT2 niti two rotary system, Endostar / E3 Azure, Endostar / RE Re Endo rotary system, Endostar / Canal locator Poldent Sp.zo.o, Balan Poldent Sp.zo.o, Balan dùng trong nha khoa Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B
2 Côn giấy nội nha Endostar / Gutta Percha Points Diadent group internationa l, Korea Poldent Sp.zo.o, Balan dùng trong nha khoa Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B
3 Giấy thấm nội nha Endostar/ Paper Points Diadent group internationa l, Korea Poldent Sp.zo.o, Balan dùng trong nha khoa Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B