STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị bơm tiêm điện giảm đau PCA PP-9900 Ampall Co., Ltd. Ampall Co., Ltd. Sử dụng trong bơm truyền thuốc giảm đau và dung dịch Y tế để thực hiện các kỹ thuật bơm truyền trong giảm đau và các kỹ thuật bơm truyền khác. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Túi chứa dịch kèm dây nối Theo phụ lục Theo phụ lục Ampall Co., Ltd. Sử dụng để chứa thuốc giảm đau, dung dịch y tế dùng cho các máy bơm tiêm điện Ampall để thực hiện các kỹ thuật bơm truyền trong giảm đau và các kỹ thuật bơm truyền khác. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B