STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo đa ký giấc ngủ, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Respironics Inc. Điều trị Quy tắc số 10 TTBYT Loại B
2 Máy đo đa ký giấc ngủ, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Respironics Inc. Điều trị Quy tắc số 10 TTBYT Loại C