STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 FundsVue FundsVue Crytalvue Medical Corporation Crytalvue Medical Corporation Máy đo nhãn áp không tiếp xúc, được dùng để đo nhãn áp ở người Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 TonoVue TonoVue Crytalvue Medical Corporation Crytalvue Medical Corporation Máy TonoVue là máy đo nhãn áp không tiếp xúc, được dùng để đo nhãn áp ở người Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 TonoVue-P TonoVue-P Crytalvue Medical Corporation Crytalvue Medical Corporation Máy TonoVue là máy đo nhãn áp không tiếp xúc, được dùng để đo nhãn áp ở người Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 NFC-700 NFC-700 Crytalvue Medical Corporation Crytalvue Medical Corporation Được dùng như phương tiện hỗ trợ bác sĩ nhằm đánh giá, chẩn đoán và ghi nhận lại tình trạng của mắt Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A