STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống lấy máu chân không VACUETTE TUBE PREMIUM 5 ml Z Serum Sep Clot Activator Greiner Bio-One GmbH Greiner Bio-One GmbH Ống lấy máu VACUETTE TUBE, bộ phận giữ kim và ống (holder) và kim được sử dụng cùng với nhau thành một hệ thống để lấy máu tĩnh mạch. Ống lấy máu “VACUETTE tube” được dùng để lấy, vận chuyển, bảo quản và xử lý máu, sử dụng trong các xét nghiệm mẫu huyết tương, huyết thanh hoặc máu toàn phần tại các phòng xét nghiệm lâm sàng và sử dụng cho mục đích chuyên môn. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Ống lấy máu chân không VACUETTE TUBE 9 ml Z Serum Sep Clot Activator Greiner Bio-One GmbH Greiner Bio-One GmbH Ống lấy máu VACUETTE TUBE, bộ phận giữ kim và ống (holder) và kim được sử dụng cùng với nhau thành một hệ thống để lấy máu tĩnh mạch. Ống lấy máu “VACUETTE tube” được dùng để lấy, vận chuyển, bảo quản và xử lý máu, sử dụng trong các xét nghiệm mẫu huyết tương, huyết thanh hoặc máu toàn phần tại các phòng xét nghiệm lâm sàng và sử dụng cho mục đích chuyên môn. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
3 Ống lấy máu chân không VACUETTE TUBE 9 ml Z Serum Sep Clot Activator Greiner Bio-One GmbH Greiner Bio-One GmbH Ống lấy máu VACUETTE TUBE, bộ phận giữ kim và ống (holder) và kim được sử dụng cùng với nhau thành một hệ thống để lấy máu tĩnh mạch. Ống lấy máu “VACUETTE tube” được dùng để lấy, vận chuyển, bảo quản và xử lý máu, sử dụng trong các xét nghiệm mẫu huyết tương, huyết thanh hoặc máu toàn phần tại các phòng xét nghiệm lâm sàng và sử dụng cho mục đích chuyên môn. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
4 Ống lấy máu chân không VACUETTE TUBE 8 ml Z Serum Sep Clot Activator Greiner Bio-One GmbH Greiner Bio-One GmbH Ống lấy máu VACUETTE TUBE, bộ phận giữ kim và ống (holder) và kim được sử dụng cùng với nhau thành một hệ thống để lấy máu tĩnh mạch. Ống lấy máu “VACUETTE tube” được dùng để lấy, vận chuyển, bảo quản và xử lý máu, sử dụng trong các xét nghiệm mẫu huyết tương, huyết thanh hoặc máu toàn phần tại các phòng xét nghiệm lâm sàng và sử dụng cho mục đích chuyên môn. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A