STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nước tiểu Toda Multidiag 10; Toda Multidiag 11 Toda Pharma Toda Pharma Dùng để phân tích định tính và bán định lượng một số thông số nước tiểu để sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 05 /2022/TT-BYT TTBYT Loại B