STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Có bóng (Cuffed); Không bóng (Uncuffed)/HTC0120U; HTC0125U; HTC0130U; HTC0135U; HTC0140U; HTC0145U; HTC0150U; HTC0155U; HTC0160U; HTC0165U; HTC0170U; HTC0175U; HTC0180U; HTC0185U; HTC0190U; HTC0195U; HTC0100U; HTC0125C; HTC0130C; HTC0135C; HTC0140C; HTC0145C; HTC0150C; HTC0155C; HTC0160C; HTC0165C; HTC0170C; HTC0175C; HTC0180C; HTC0185C; HTC0190C; HTC0195C; HTC0100C; HTC1720U; HTC1725U; HTC1730U; HTC1735U; HTC1740U; HTC1745U; HTC1750U; HTC1755U; HTC1760U; HTC1765U; HTC1770U; HTC1775U; HTC1780U; HTC1785U; HTC1790U; HTC1795U; HTC1700U; HTC1725C; HTC1730C; HTC1735C; HTC1740C; HTC1745C; HTC1750C; HTC1755C; HTC1760C; HTC1765C; HTC1770C; HTC1775C; HTC1780C; HTC1785C; HTC1790C; HTC1795C; HTC1700C. Hitec Medical Co., Ltd. Hitec Medical Co., Ltd. Dùng để tạo kênh thở tạm thời cho bệnh nhân qua đương miệng hoặc mũi. Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B