STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị chẩn đoán In-vitro Theo phụ lục Theo phụ lục Beijing Succeeder Technology Inc., Sử dụng cho máy đông máu Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A